Профорієнтація


Профорієнтація — це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів щодо надання молоді особистісно орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах ринку, багатошаровості форм власності й діяльності. Вона реалізується в ході навчально-виховного процесу, позаурочної та позашкільної роботи з учнями

Чинники, які необхідно враховувати під час виявлення професійних здібностей:

 • по-перше, у юнацькому віці деякі професійно важливі якості перебувають у прихованому стані, тому що немає умов для їх прояву;

 • другим чинником є недостатній рівень самосвідомості підлітка, нестійкість емоційного стану, неадекватна самооцінка;

 • третій чинник — недолік життєвого досвіду (недостатні знання про світ професій і ринок праці, правила і можливі помилки під час вибору професії).

Знизити негативний вплив цих чинників можна тільки шляхом цілеспрямованого психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення, яке варто розпочинати ще в початковій школі, як це робиться в багатьох країнах.

Цілі профорієнтації:

 • надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності;

 • вироблення в школярів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці.

Завдання профорієнтації:

 • одержання несуперечливих відомостей щодо переваг, схильностей і можливостей учнів для розподілу їх за профілями навчання;

 • забезпечення широкого діапазону варіативності профільного навчання за рахунок комплексних і нетрадиційних форм і методів, що застосовують на уроках та у виховній роботі елективних курсів;

 • додаткова підтримка деяких груп школярів, щодо яких легко спрогнозувати труднощі у працевлаштуванні;

 • вироблення гнучкої системи кооперації старшої школи з установами додаткової та професійної освіти, а також з підприємствами міста, регіону.

Складові діяльності із профорієнтації:

 • розробка класних годин, рольових ігор;

 • тренінгові заняття з учнями;

 • елективні курси.

Основні форми профорієнтаційної діяльності:

 • дискусії;

 • тренінги;

 • круглі столи;

 • робота з батьками;

 • робота з випускниками школи, студентами вищих навчальних закладів;

 • виставки-перегляди;

 • екскурсії.

Організація роботи припускає використання групових і індивідуальних форм роботи.

Класний керівник, спираючись на концепцію, навчальну програму й план виховної роботи школи:

 • складає для конкретного класу (групи) план педагогічної підтримки самовизначення учнів, який містить різноманітні форми, методи, засоби, що активізують пізнавальну, творчу активність школярів;

 • організовує індивідуальні й групові профорієнтаційні бесіди, диспути, конференції;

 • здійснює психолого-педагогічні спостереження за схильностями учнів (дані спостережень, анкет, тестів фіксуються в індивідуальній картці учня);

 • допомагає школярам проектувати індивідуальну освітню траєкторію, моделювати варіанти профільного навчання та професійного становлення, здійснювати аналіз власних досягнень, складати власне портфоліо;

 • організовує відвідування учнями днів відчинених дверей у вищих навчальних закладах і середніх професійних навчальних закладах;

 • організовує тематичні й комплексні екскурсії учнів на підприємства;

 • надає допомогу шкільному психологу в проведенні анкетування учнів та їхніх батьків з проблеми самовизначення;

 • проводить батьківські збори з проблеми формування готовності учнів до профільного й професійного самовизначення;

 • організовує зустрічі учнів з випускниками школи, які навчаються у вищих і середніх професійних навчальних закладах.

Учителі-предметники:

 • сприяють розвитку пізнавального інтересу, творчої спрямованості особистості школярів, використовуючи різноманітні методи й засоби: проектну діяльність, ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінних газет, домашні твори тощо;

 • забезпечують профорієнтаційну спрямованість уроків, формують в учнів загально-трудові, професійно важливі навички;

 • сприяють формуванню в школярів адекватної самооцінки;

 • проводять спостереження з виявлення схильностей і здібностей учнів;

 • адаптують навчальні програми залежно від профілю класу, особливостей учнів.

Практичний психолог:

 • вивчає професійні інтереси та схильності учнів;

 • здійснює моніторинг готовності школярів до профільного й професійного самовизначення шляхом анкетування учнів та їхніх батьків;

 • проводить тренінгові заняття із профорієнтації учнів;

 • проводить бесіди, здійснює психологічну освіту батьків і педагогів;

 • здійснює психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • сприяє формуванню в школярів адекватної самооцінки;

 • залучає батьків учнів до виступів перед учнями про професію, до роботи з керівництва гуртками;

 • надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці інтересів і схильностей учнів;

 • створює базу даних із профдіагностики.

Соціальний педагог:

 • сприяє формуванню в школярів «групи ризику» адекватної самооцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою;

 • надає педагогічну підтримку дітям групи ризику під час їхнього професійного й життєвого самовизначення;

 • здійснює консультації учнів із соціальних питань;

 • надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення школяра.

          Про організацію профорієнтаційної роботи в гімназії  

2018-2019 навчальний рік

   Згідно з річним планом  гімназії проводилась профорієнтаційна робота з учнями, яка  є важливою складовою виховної роботи. Вона  складалася з наступних компонентів: професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір.

         Роботу з профорієнтації учнів у гімназії проводили учителі, класні керівники, керівники гурткової роботи у процесі вивчення навчальних предметів та під час позакласної виховної роботи, представники навчальних закладів.

         Також, для забеспечення якісного функціонування системи профорієнтаційного інформуванню населеніня та учнів школи між Сумським  міським  центром  зайнятості та школою укладений договір про співпрацю, на першому поверсі школи встановлений програмно - апаратний комплекс «Профорієнтаційний термінал».

 • «Профорієнтаційний термінал» передбачає три види користувачів: учні, батьки та вчителі. Кожен з них зможе знайти інформацію, яка буде цікава саме йому. Інформація постійно оновлюється та доповнюється Державним центром зайнятості.

 • Термінал складається з різноманітних інформаційних блоків: «Опис професії», «Кар'єра відомих людей», «Відомі українці», «Барометр професій», «Де отримати професію», «Нові професії» тощо. І це спонукає школярів подивитися на майбутню професію з різних боків. До того ж сам принцип роботи татч-скринів та інформація цікава для учнів усіх класів – і початкових, і випускних. А отже, для менших – це поштовх задовго до вибору професійної стежини приміряти на себе різнопрофільний "одяг" професій, уявляти себе у ролі різних спеціалістів, аналізуючи і свої здібності, і риси характеру, і перспективу подальшої роботи.

 • Дітей зацікавила можливість за допомогою тестів розділу «Пізнай себе» визначити свої індивідуальні особливості та нахили, дізнатись про історію успіху відомих українців, переглянути довідники навчальних закладів по регіонах України та посміятися, читаючи «Професійний гумор». Щоб  допомогти школярам знаходити відповіді на ці запитання, Державна служба зайнятості розробила молодіжний інтернет-портал – профорієнтаційний термінал "Живи і працюй в Україні!", який відвідують учні нашої школи.

 • Заходи щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Висвітлення  профорієнтаційної роботи в школі засоби масової інформації-сайт школи

Вересень 2018

2.

Вивчити рівень пізнавальних можливостей, трудових навиків учнів5-11-х класів та розробити рекомендації щодо здійснення диференційованого навчання та індивідуального підходу в професійно-трудовому навчанні.

Проведення анкетування учнів «Мій вибір професії»

Вересень 2018

 

3.

Планування  з учнями 8-10 класів роботи, яка спрямована на підготовку їх до вибору професії.

Вересень 2018

4

Проведення  наради при директорові, відносно  питання «Про підсумки роботи з працевлаштування (продовження навчання) випускників 9, 10 класів 2018/2019 навчального року»

Вересень 2018

5

 

 

 

Проведення конкурсу «Краща майстриня,

кращий майстер»

Жовтень

2018

 

6

Профорієнтаційна бесіда Сумського міського  центра  зайнятості

Жовтень 2018

7

Конкурс малюнків учнів «Професія моїх батьків

Листопад 2018

8

Тиждень трудового навчання

Грудень 2018

9

Участь учнів школи  у програмах ЮніорБанку

Листопад-грудень 2018

10

Співпраця  з практичним психологом вивченню професійних інтересів та здібностей учнів 8-11 класів, проведення бесід,  проф. консультацій з учнями

Протягом 1 семестру

11

Проведення  загальношкільних батьківських зборів учнів 8-11 класів, на яких приділити увагу роз’яснювальній роботі щодо умов подальшого навчання та працевлаштування випускників

Протягом 1 семестру

12

Написання твору «Моя майбутня професія: якою я іі уявляю»

Грудень 2018

13

Участь у Дні відкритих дверей ХДМА.

Грудень 2018

14

Участь у Дні відкритих дверей ХДУ

Грудень 2018

15

Виступ  шкільної агітбригади з метою пропаганди робітничих професій

Грудень 2018

 • У  1 семестрі  2016-2017н.р.була забезпечена належна координація спільної роботи школи з вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації. Наприклад, впродовж 1  семестру  проводились таки заходи:

Зустрічі з представниками закладів 

Коли брали участь

Учасники

1.

Миколаївська філія Національного університету культури і мистецтв, представник університету Шабельник Н.М. 

19.10.15

10-11 кл., 88 уч

2.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, представник академії

20.10.2015

11 кл., 47 уч

3.

Херсонський національний технічний університет, кафедра товарознавства,сертифікації та стандартизації, доцент кафедри Домровська О.П.

03.11.2015

10-11 кл., 82 уч

4.

Херсонський національний технічний університет, кафедра облік та аудит, доцент кафедри Шрам Т.В.

23.11.15

10-11 кл., 85 уч

5.

Национальна университет «Одесская юридическая академия», представник університету Кирпа Ю.В.

27.11.2015

10-11 кл., 98 уч

6.

Інститут реклами,м Киев, кафедра дизайну, викладач Чайка І.Ю.

30.11.15

10-11 кл., 83 уч

7.

Виступ на батьківських зборах 11 кл. представника Херсонського економічно-правового інститут а (ХЕПІ) - недержавного вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації, зав. кафедрою Добро зорова Е.В.

16.12.2015

Батьки учнів 11 класів

8.

Київського національного університету культури і мистецтв, студенти факультету режисури та шоу-бізнесу

13.01.16

11 кл., 40 уч

9.

Зустріч з представниками Украинско-Польского Центра Освіти “Univer PL” м.Київа

24.03.16

11 кл., 10 уч

 

Повернутися

Яндекс.Метрика